Home / Urdu Audio

Urdu Audio

468x60-muniri

Preacher Services Topics
Title Author Topic Date Player
Huzur Akram SW ka kamal E Ilm Wa Makarim E AKhlaq 01 Qari Muhammed Tayyab Urdu Speeches 16/11/2018
Huzur Akarm SW Kamal Ilm wa Makrim Akhalq 02 Qari Muhammed Tayyab Urdu Speeches 16/11/2018
Adab E Shariat Qari Muhammed Tayyab Urdu Speeches 22/11/2014
Sarchashmah E Uloom E Nubuwat 01 Qari Muhammed Tayyab Urdu Speeches 02/04/2014
Sarchashmah E Uloom E Nubuwat 02 Qari Muhammed Tayyab Urdu Speeches 02/04/2014
Amal Ki Sihhat Aur Sahih Aqaid Qari Muhammed Tayyab Urdu Speeches 22/02/2014
Zikr O Fikr 01 Qari Muhammed Tayyab Urdu Speeches 18/01/2014
Izdiwaji Zindagi aur Huquq bahami Qari Muhammed Tayyab Urdu Speeches 09/01/2014
Tariqat Aur Shariat Qari Muhammed Tayyab Urdu Speeches 21/12/2013
Zindagi Bay Bandagi Sharmindagi Qari Muhammed Tayyab Urdu Speeches 14/12/2013
Haqeeqat Deen E Islam Qari Muhammed Tayyab Dars-E-Quran 05/12/2013
Hayat E Daimi Ki Rah Qari Muhammed Tayyab Urdu Speeches 23/11/2013
Taziati Bayan - Musa saith House Bangalore 1971 Qari Muhammed Tayyab Urdu Speeches 05/10/2013
Sarchashmah E Uloom E Nubuwat 01 Qari Muhammed Tayyab Urdu Speeches Unknown Date
Huzur Akram S.W ka Kamal Ilm Aur Makarim Akhlaq 01 Qari Muhammed Tayyab Dars-E-Quran Unknown Date
Huzur Akram SW Kamal Ilm Wa Makarim Akhlaq Qari Muhammed Tayyab Urdu Speeches Unknown Date