بنیادی صفحہ / اردو آڈیو

اردو آڈیو

468x60-muniri

Preacher Services Topics
عنوان مقرر/شاعر شعبہ تاریخ پلیر
درس قرآن-27 مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 16/05/2009
درس قرآن -26 مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 08/05/2009
دورہ تفسیر -۲۱ مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 10/01/2009
دورہ تفسیر -۲۲ مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 10/01/2009
درس قرآن -۲۴ مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 10/01/2009
دورہ تفسیر-۱۹ مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 28/02/2008
دورہ تفسیر-۲۰ مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 28/02/2008
دورہ تفسیر-۱۷ مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 17/02/2008
دورہ تفسیر-۱۸ مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 17/02/2008
دورہ تفسیر -۱۵ مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 31/01/2008
دورہ تفسیر -۱۶ مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 31/01/2008
دورہ تفسیر-۱۳ مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 15/01/2008
دورہ تفسیر - ۱۴ مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 15/01/2008
دورہ تفسیر-۱۱ مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 05/01/2008
دورہ تفسیر مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 05/01/2008
دورہ تفسیر-۶ مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 01/10/2007
دورہ تفسیر-۷ مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 01/10/2007
دورہ تفسیر-8 مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 01/10/2007
دورہ تفسیر-۹ مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 01/10/2007
دورہ تفسیر-۱۰ مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 01/10/2007
دورہ تفسیر-۵ مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 30/03/2007
دورہ تفسیر-4 مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 24/02/2007
دورہ تفسیر-۳ مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 10/02/2007
دورہ تفسیر-۲ مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 26/01/2007
دورہ تفسیر-۱ مولانا سرفراز خان صفدر Dars-E-Quran 23/12/2006